Privacy

statement

MOUVEMENT gebruikt jouw persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld om een contract met je aan te kunnen gaan of voor het verantwoord en doeltreffend uitvoeren van een dienstverlening. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren middels ons privacy statement. Dit privacy statement geldt voor iedere handeling van MOUVEMENT waarbij je persoonsgegevens worden verwerkt. Dat leggen we hieronder uit.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook informatie aangaande aspecten van je gezondheid.
Met verwerken bedoelen we alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt MOUVEMENT zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving. De bescherming van jouw persoonsgegevens is een harde voorwaarde. Jouw privacy wordt door ons gewaarborgd. MOUVEMENT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt MOUVEMENT een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons op.

Voor zover nodig verleent MOUVEMENT toegang tot de gegevens aan dienstverleners die MOUVEMENT ondersteunen bij de uitvoering van diensten. MOUVEMENT verplicht deze dienstverleners de gegevens alleen te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan MOUVEMENT of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van MOUVEMENT handelen.
Je persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken. MOUVEMENT zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mouvement.nl. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk contact met je opnemen voor de vervolgstappen.

Vul hier uw zoekopdracht in