Algemene

voorwaarden

Artikel 1. Definities

Dienstverlener: MOUVEMENT en alle betrokken dienstuitvoerende partijen die deze algemene voorwaarden gebruiken voor het aanbieden van diensten;
Cursist: De wederpartij van dienstverlener, zijnde personen of organisaties die een dienst afnemen van MOUVEMENT;
Overeenkomst: Een contract tussen dienstverlener en cursist betreffende een overeengekomen dienstverlening als training, coaching, clinic of andere dienst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MOUVEMENT en cursist waarop MOUVEMENT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MOUVEMENT voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van dienstverlener worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

De door MOUVEMENT gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. MOUVEMENT behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
Offertes zijn gebaseerd op de bij MOUVEMENT beschikbare informatie.

Kiest de cursist ervoor om op een door hem of haar aangewezen locatie ondersteund te worden dan zijn daar reiskosten aan verbonden. Buiten een straal van 3 kilometer van ons kantoor (Sweelinckstraat 13, 5344 AE Oss) worden reiskosten in rekening gebracht voor de cursist. Reiskosten bedragen €1,00 per kilometer met een minimum bedrag van €3,00 enkele reis.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

MOUVEMENT zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MOUVEMENT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

MOUVEMENT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MOUVEMENT is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Tevens zal de cursist MOUVEMENT vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
MOUVEMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die de cursist op het parkeerterrein van onze desbetreffende trainingsomgeving heeft staan.

 

Artikel 5. Contractduur en opzegging

De contractduur wordt bepaald door de contractkeuze van de cursist. Tussentijds opzeggen van het gekozen programma is niet mogelijk.

Contracten worden stilzwijgend verlengd na de contracttermijn met iedere maal één maand. Ze zijn na de contracttermijn maandelijks opzegbaar.

Opzegging geschiedt altijd per e-mail naar info@mouvement.nl vóór de 16e van de lopende kalendermaand, waarmee het abonnement met ingang van de laatste dag van de volgende maand wordt beëindigd.

Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal MOUVEMENT de cursist hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 6. Betalingsverplichting

Maandelijks wordt een factuur opgesteld. De factuur zal op de 18e van de maand ervoor worden geïncasseerd (automatische incasso). Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien de cursist het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de cursist een betalingsherinnering toegestuurd conform de geldende wettelijke regelgeving en bepalingen ten aanzien van incassokosten. Een eventuele betalingsachterstand is per direct opeisbaar. Bovendien zijn er incassokosten verbonden aan het onterecht storneren van een incasso betaling. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.

 

Artikel 7. Afmelden en trainingsvoorwaarden

Bij afwezigheid dient de cursist zelf vooraf af te melden. Bij personal training en bij een Mouve dient de cursist dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Indien een sessie niet 24 uur van tevoren is afgemeld, wordt het volledige bedrag van de sessie bij de cursist in rekening gebracht. Voor personal training sessies geldt het uurtarief. Voor Mouve sessies geldt een tarief van €59,90. Indien de cursist zich voor een sessie afmeldt, zal hiervoor in overleg naar een vervangend tijdstip worden gezocht, bij voorkeur in dezelfde week. Bij ziekte dient de cursist zich vóór 08.00 uur ’s ochtends afgemeld te hebben.

Voor small group trainingen geldt dat de cursist zich minimaal 4 uur van tevoren uit moet schrijven om recht op de trainingssessie te behouden. Gebeurt dit niet, dan vervalt de sessie.

Er wordt te allen tijde getraind onder begeleiding van een personal trainer.

 

Artikel 8. Opschorten lidmaatschap

Bij langdurige ziekte of blessure kan het lidmaatschap bevroren worden. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bevriezing van een lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden. Het bevriezen van het lidmaatschap dient per e-mail plaats te vinden naar info@mouvement.nl. De bevroren maanden worden achteraan het abonnement gevoegd, zo ook de betaling daarvan. Er worden eenmalig administratiekosten van €4,90 in rekening gebracht.

 

Artikel 9. Huishoudelijk reglement

De cursist houdt zich aan de door of wegens de teamleden van MOUVEMENT gegeven instructies en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen contracttermijn te voldoen.

 

Artikel 10. Verantwoordelijkheid cursist

De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van MOUVEMENT nauwgezet op te volgen, teneinde het vooraf gestelde doel te verkrijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de adviezen en/of het niet regelmatig volgen van de trainingen of coaching momenten zonder afmelding, zal MOUVEMENT het lidmaatschap met de cursist beëindigen.
Indien niet tevreden krijgt de cursist zijn of haar oude lichaam vanzelf terug.

 

Artikel 11. Opname gegevens in nieuwsitem email

Bij het tekenen van deze overeenkomst stemt u ermee in dat uw emailadres wordt opgenomen in onze emaillijst voor onze nieuwsitems. Indien u bezwaar heeft, kunt u zichzelf verwijderen uit de lijst of het bij MOUVEMENT aangeven. Wij zullen u vervolgens uit de emaillijst verwijderen.

Vul hier uw zoekopdracht in